Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

adwokat Katarzyna Zagata
03.01.2018
Twój dłużnik unika kontaktu z Tobą? Obawiasz się, że nie otrzymasz zwrotu pożyczonej gotówki? Sprawdź co zrobić jeśli dłużnik nie chce oddać pożyczonych pieniędzy.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych wymaga zachowania formy dokumentowej. Czym jest forma dokumentowa? Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

 Oznacza to, że do zawarcia umowy pożyczki nie jest wymaga forma pisemna. Chociaż forma pisemna nie jest wymagana to zawarcie umowy w takiej właśnie formie jest korzystne dla dającego pożyczkę. W razie problemów z odzyskaniem pieniędzy może on w łatwy sposób udowodnić swoje twierdzenia w sądzie. Klientom, którzy zgłaszają się do mnie z pytaniem o to jak najlepiej zabezpieczyć się na wypadek braku spłaty pożyczki, polecam oprócz sporządzenia umowy, udać się z dłużnikiem do notariusza aby sporządzić akt notarialny – oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji (na wypadek braku spłaty pożyczki.) Takie oświadczenie stanowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym i upoważnia do egzekwowania należności przez komornika. Jest to najszybszy sposób na odzyskanie pożyczonych pieniędzy.

Jak odzyskać pieniądze z ustnej umowy pożyczki?

Umowa pożyczki zawarta bez zachowania formy dokumentowej nie jest nieważna, jednak przy dochodzeniu wynikających z niej roszczeń powstają istotne ograniczenia dowodowe. Wówczas nie można bowiem przeprowadzić dowodu z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności, chyba że fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu. Przepisów o skutkach niezachowania formy dokumentowej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.

W praktyce oznacza to, że zanim wyślemy do nieuczciwego dłużnika wezwanie do zapłaty, należy sprawdzić czym możemy uprawdopodobnić zawarcie umowy pożyczki. Warto znaleźć potwierdzenie przelewu jeśli pieniądze były przekazywane na rachunek bankowy dłużnika. Przydatne będą również smsy, emaile, wszelkie oświadczenia składane przez dłużnika, w których prosi o wydłużenie terminu na spłatę pożyczki albo przyznaje, że spłaci zaległość. Warto tak prowadzić korespondencję z dłużnikiem aby można było z niej uzyskać informacje jaka kwota została przekazana i do kiedy dłużnik miał oddać pieniądze.

Szczególnie motywującą dla nieuczciwych dłużników informacją, którą warto zawrzeć w wezwaniu do zapłaty jest wskazanie, że brak zamiaru lub możliwości zwrotu pożyczki wypełnia znamiona przestępstwa oszustwa. Zgodnie z art. 286 §  1 Kodeksu karnego „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Oprócz sprawy sądowej w wydziale cywilnym, nieuczciwemu dłużnikowi grozi również postępowanie karne.

Jeśli pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nadal uchyla się od spłaty pożyczki należy wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę pożyczonej kwoty oraz odsetek. W pozwie należy zgłosić dowody, które uprawdopodabniają twierdzenia o pożyczonej kwocie. Koszty postępowania sądowego ponosi strona, która przegrywa proces.

Photo by Olga DeLawrence on Unsplash

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.